Адвокатски услуги в София и Пловдив

Адвокатска кантора „Трифонов“ предлага
услуги в следните области на правото:

 

Бизнес, корпоративно и търговско право

 • Избор на най-добрите бизнес форми и регистрация на търговски дружества (АД, ООД и др.), холдинги и др. сдружения
 • Текущо правно обслужване на работещ бизнес съобразно изискванията на действащите добри бизнес практики от адвокати по търговско право
 • Преговори и оформяне на специфични търговски сделки и договори (лизинг, франчайзинг, банкови кредити и др.)
 • Представителство пред чуждестранни бизнес партньори или контрагенти, вкл. съдействие при стъпване на чужди фирми на българския пазар
 • Пълно съдействие при лицензионни процедури и регистрационни режими (платежни институции, инвестиционни посредници, застрахователни брокери, лечебни заведения и лекарски практики, търговия с лекарства в хуманната и ветеринарната медицина, трудово посредническа дейност, тур оператори и туристически агенции, транспортни дейности, хазарт и др.)
 • Съдействие при провеждане на общи събрания на акционери и съдружници (вкл. при 50/50 паритет на дяловете, за изключване на съдружници и др.)
 • Прехвърляне или придобиване (вкл. по наследство), преобразуване и прекратяване на фирми (вкл. ликвидация и несъстоятелност)
 • Представителство в съд от опитни търговски адвокати при разглеждане на търговски спорове и обезпечителни мерки

 

Е-бизнес / Електронна търговия

 • Правно съдействие при стартиране на онлайн търговия (електронни магазини за стоки или услуги, сайтове за групово пазаруване и др.)
 • Лицензиране и регистрация на онлайн бизнес (платежни институции, форекс брокери, туристически агенти за онлайн резервации и др.)
 • Съдействие на IT фирми и софтуерни разработчици или техни клиенти с оглед постигането на съотвествие със закона на продуктите им
 • Изготвяне или проверка на общи условия на онлайн магазини или цялостен одит за съотвествие с изискванията на законодателството на онлайн бизнес
 • Съдействие за привеждане на дейността на онлайн търговци в  съотвествие с изискванията на новия GDPR Регламент за защита на личните данни
 • Становища по жалби от клиенти, представителство пред КЗП, КЗЛД и др. органи и обжалване пред съд на наложени санкции

 

Банково и финансово право

 • Регистрация на финансови институции от адвокати по финансово право
 • Лицензиране на инвестиционни посредници по ЗПФИ от КФН
 • Лицензиране на платежни институции и дружества за електронни пари
 • Съдействие при отпускане, обслужване или погасяване на банкови кредити (становища, подготовка на документация, водене на преговори и др.)
 • Защита при предсрочна изискуемост и други проблеми с банкови кредити
 • Предоговаряне на добри или лоши кредити от адвокати по банково право
 • Обезпечения, учредяване на особени залози и ипотеки
 • Дела срещу банки

 

Застрахователно право

 • Регистрация на застрахователни брокери
 • Консултации и представителство по застрахователни договори
 • Представителство пред застрахователни компании и съдействие от опитен адвокат по застрахователно право за получаване на обезщетения
 • Претендиране или коригиране размера на обезщетения за имуществени или неимуществени вреди при настъпили различни видове застрахователни събития (смърт или увреждания при ГО, застраховка „Живот“ и др.)
 • Завеждане на съдебни искове и представителство по дела срещу застрахователи от адвокати по застрахователно право (вкл. директни искове срещу застрахователите на подсъдими по наказателни дела)
 • Съдействие за отхвърляне на неоснователни съдебни или извънсъдебни претенции (регрес и др.) на застрахователни компании

 

Облигационно право и обезщетения

 • Водене на преговори и сключване на договори (вкл. със специални защитни клаузи) от опитен адвокат по облигационно право
 • Прекратяване и разваляне на договори (при забава, неизпълнение, нищожност, противоречие със закона и др.)
 • Съдебни искове при нарушени договори или неизпълнени задължения
 • Обезщетения, неустойки и лихви при неизпълнени или неточно изпълнени договори от всякакво естество (сключени в устна или писмена форма)
 • Обезщетения за имуществени и неимуществени вреди при различни събития (ПТП, трудови злополуки, лекарски грешки и др.) и настъпили увреждания (смърт, телесни повреди и др.)
 • Предявяване на граждански иск за обезщетяване на пострадали от престъпления лица

 

Вещно право и недвижими имоти

 • Консултации по имотни казуси от адвокат по недвижими имоти
 • Разпоредителни сделки с всякакъв вид движимо и недвижимо имущество (покупко-продажба, дарение и др. способи за прехвърляне на собственост)
 • Придобиване право на собственост по давност и чрез други способи
 • Съдействие от адвокат по вещно право при нарушено право на собственост
 • Предявяване на искове и представителство по имотни дела от адвокати по недвижими имоти

 

Семейно право

 • Брачен договор – изготвяне, модифициране и консултации
 • Първоначално установяване или промяна на режима на имуществени отношения между съпрузите по време на брака – съпружеска имуществена общност (СИО) или разделност
 • Развод по взаимно съгласие или развод по вина на единия съпруг
 • Искове за по-голям дял от имуществото, придобито по време на брака

 

Наследствено право

 • Завещание – изготвяне, обявяване или оспорване
 • Съдействие от адвокати по наследствено право при наследяване по закон
 • Приемане на наследство по опис с оглед ограничаване на отговорността на наследника за задълженията на наследодателя
 • Делба на наследство – договорна или съдебна
 • Отказ от наследство

 

Изпълнителни дела

 • Съдействие от адвокат по изпълнителни дела за събиране на вземания от лица и фирми чрез ДСИ или ЧСИ – представителство по индивидуални казуси или перманентно правно обслужване
 • Обезпечаване на вземанията по изпълнителни дела (запор на банкови сметки, възбрана на недвижими имоти, спиране на МПС от движение и др.)
 • Разваляне на отчуждителни сделки, пречещи на кредитора да се удовлетвори (фиктивна продажба на цялото имущество и др.)
 • Спиране и прекратяване на изпълнителни дела (при изтекла давност и др.)
 • Установителни искове за недължимост на принудително търсени вземания

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

© Адвокатска кантора „Трифонов“ Frontier Theme
error: